Close Window


寄給朋友
您的暱稱
朋友的Email
留言內容
 
 

恭賀!本所 林湧群 參加2014年專利師考試,順利取得專利師資格 2014/11/06

   

   

恭賀!!

 

本所 林湧群 參加2014年專利師考試,順利取得專利師資格

 

 

                   -  專業團隊 – 全方位服務 -                                              


           
 
 
 
 
 

 

 
 
大東國際專利商標事務所 Titan International Patent & Trademark Office
ADD:
台中市402南區忠明南路789號23樓    TEL: 04-22616636   FAX: 04-22616363      
Design by 肆方網頁設計